REGULAMIN REZERWACJI I NAJMU KRÓTKOTERMINOWEGO APARTAMENTU OFICYNA FORM

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy  regulamin rezerwacji  (zwany  dalej „Regulaminem”)  określa  warunki,  na  których można dokonać rezerwacji i najmu krótkoterminowego Apartamentu zamieszczonego na stronie www.oficynaform.pl oraz innych portalach rezerwacyjnych. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Rezerwacji apartamentu można dokonywać na okres  co  najmniej  1  doby  hotelowej, co stanowi równocześnie minimalny czas trwania umowy najmu. Firma Oficyna Form, zwana w dalszej części umowy  Apartamentem  zastrzega sobie możliwość ustalenia innych, dłuższych niż minimalne okresów pobytu. Umowa pomiędzy osobą fizyczną lub podmiotem posiadającym osobowość  prawną, zwaną w dalszej części umowy Gościem, a  Apartamentem zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji potwierdzonej na warunkach określonych w Regulaminie zamieszczonym na stronie www.oficynaform.pl

2. Apartament zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji oraz anulowania rezerwacji wcześniej dokonanej (potwierdzonej) bez podawania przyczyny, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami nieleżącymi po stronie Apartamentu lub okolicznościami leżącymi po stronie Gościa. W przypadku anulowania rezerwacji, kwoty wpłacone przez Gościa podlegają zwrotowi na wskazany przez Gościa rachunek bankowy z zastrzeżeniem pkt.III ppkt 2.

3. Gościem może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych.

II. UMOWA

1.Umowa  zawarta  pomiędzy  Apartamentem,  a Gościem obejmuje wynajem apartamentu wskazanego na stronie www.oficynaform.pl  Apartament  przeznaczony  jest  maksymalnie dla  4osób

2.Gość może skorzystać z apartamentu jedynie w celach najmu krótkoterminowego i  nie może go oddać w dalszy podnajem.

3. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Gościa. W cenie za najem  Apartamentu  zawarte  są  opłaty  za  sprzątanie  końcowe  związane  z typowym  zabrudzeniem. W tym  media  (woda,  gaz,  prąd,  ogrzewanie,  Internet), pościel i ręczniki (jeden komplet dla każdej zgłoszonej w rezerwacji osoby) Wymiana kompletów pościeli i ręczników możliwa jest na życzenie Gościa, przy czym mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

III. REZERWACJA

1.Rezerwacji  można  dokonać   wysyłając prośbę o rezerwację na maila info@oficynaform.pl lub  wypełniając  formularz  rezerwacji  na  stronie https://book-inspirationoffice.otelms.com/ oraz na innych portalach rezerwacyjnych.

2.Po przesłaniu wiadomości / rezerwacji za pomocą środków wymienionych w Pkt. III ppkt 1, Gość otrzymuje informację zwrotną dotyczącą  dokonania realizacji  wstępnej. W przypadku rezerwacji dokonanych do 21 dni przed planowanym przyjazdem, Gość zobowiązany jest do zapłaty 30% całkowitej ceny tytułem zaliczki. Pozostała kwota  tj. 70% ceny za pobyt płatana jest do 15 dni przed planowanym przyjazdem. Płatność rozumiana jest jako zaksięgowanie środków na koncie Apartamentu. W przypadku rezerwacji dokonanych od 15 dnia przed planowanym pobytem lub krótszym, Gość zobowiązany jest do zapłaty całkowitej ceny za pobyt. Zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z pobytu w terminie od 15 dni przed datą pierwszego dnia dokonanej rezerwacji.

3. Opłaty za rezerwację i najem apartamentu (dalej zwaną: „opłata rezerwacyjna”) można dokonać na jeden z poniżej wymienionych sposobów:

• szybkie przelewy poprzez funkcję „zapłać online” widoczne na przesłanej fakturze

• przelewam  na rachunek bankowy w PLN nr :

20105010251000009244400041

SWIFT: INGBPLPW

Oficyna Form Joanna Serzycka

• Metodą PayPal –  paypal.me/oficynaform

4. Warunki terminów i  opłat rezerwacyjne na innych portalach rezerwacyjnych niż  https://book-inspirationoffice.otelms.com/  regulowane są odrębnymi regulaminami innych portali rezerwacyjnych. W przypadku różnic pierwszeństwo mają zapisy niniejszego regulaminu.

4. Za prawidłową obsługę pobrania kwot rezerwacyjnych odpowiedzialny  jest  odpowiednio operator internetowy za pośrednictwem którego dokonywana jest płatność.

5. Karta podarunkowa wystawiona  przez   Apartament nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę, a także na inne bony. Kartę podarunkową można zrealizować   w   ramach   dostępności   Apartamentu   po   uprzednim kontakcie mailowym : info@oficynaform.pl wskazanym  na  stronie  internetowej www.oficynaform.pl . Szczegółowe warunki wykorzystania karty stanowią jej integralną część. Karta posiada swój unikalny numer w celu identyfikacyjnym.

6.Rezerwacja bezpośrednia realizowana przez stronę  https://book-inspirationoffice.otelms.com/ uzyskuje status rezerwacji potwierdzonej w momencie otrzymania wpłaty na rachunek bankowy Apartamentu, o czym Gość zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Gościa Podczas dokonywania rezerwacji online. W celu zabezpieczenia terminu rezerwacji Gość proszony jest o przesłanie na adres mailowy joanna@oficynaform.pl potwierdzenia dokonania transakcji. Brak wpłaty w terminie 48 h od momentu dokonania rezerwacji wstępnej oznacza odstąpienie  od  umowy  oraz  automatyczne  jej anulowanie.  Opłata  rezerwacyjna  wpłacona  po  terminach  wskazanych  w  formularzu przywraca rezerwację, o ile Apartament  nadal dysponuje wolnymi miejscami.

7.Po potwierdzeniu rezerwacji bezpośredniej przez Apartament, Gość otrzyma  wiadomość  zwrotną  zawierającą  wszystkie  niezbędne  informacje dotyczące dokonanej rezerwacji oraz pobytu.

8.Gość  dokonujący rezerwację  proszony jest o przekazanie imienia i nazwiska , adresu zamieszkania. W uzasadnionych okolicznościach  (potwierdzenie pełnoletności) dowodu  tożsamości  w celach identyfikacji strony umowy

9.W przypadku rezygnacji przez Gościa z potwierdzonej rezerwacji  w tym:

  •   nie dojazd powyżej  24 h od dnia przypadającej rezerwacji bez uprzedzenia Apartamentu
  • odmowy  wylegitymowania  się przed  rozpoczęciem  korzystania  z  Apartamentu
  •  w  przypadku  zaistnienia  okoliczności  przewidzianych  w  pkt. III pkt. 10

umowę traktuje się za niewykonaną z winy Gościa, a dokonana zapłata za najem Apartamentu nie podlega zwrotowi.

10. Apartament  ma  prawo  do  odmowy  wydania lokalu  do  korzystania,  gdy  uzyska informację i zweryfikuje ją, że Gość  lub osoba  objęta  rezerwacją Gościa:

•znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odrzucających uniemożliwiający komunikację lub/i zachowuje się w sposób agresywny,

•podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin lub umowę.

11. Gość wchodzi do Apartamentu samodzielnie, korzystając z wcześniej  przesłanych na adres mailowy/nr tel. komórkowego  instrukcji. Apartament podaje kod do skrytki w której znajduje się klucz, przesyłając go smsem na wskazany przez Gościa nr telefonu komórkowego w terminie do godz. 16:00 w dniu przybycia Gościa.

IV. POBYT

1.Pobyt  w  apartamencie  zaczyna  się  od  godziny  16:00  w  pierwszym  dniu zarezerwowanego terminu. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu,  a  kończy  się  o  godzinie  10:30  w  dniu  wyjazdu.  Istnieje  możliwość indywidualnego wyznaczenia godziny przyjazdu do Apartamentu (w innym czasie niż o godz.16:00, nie wcześniej jednak niż godz.14:00), wówczas Gość ma obowiązek powiadomić o tym Apartament, najpóźniej z wyprzedzeniem 1 dnia  przed planowanym pobytem.

2.Gość  zobowiązany  jest  do zwolnienia  apartament  najpóźniej  o  godzinie  10:30  w  dniu wyjazdu. Istnieje  możliwość indywidualnego wyznaczenia godziny wyjazdu z Apartamentu (w innym czasie niż o godz.10:30, nie później jednak niż godz.12:00), wówczas Gość ma obowiązek powiadomić o tym Apartament, najpóźniej z wyprzedzeniem 1 dnia  przed planowanym wyjazdem.

3.Nie opuszczenie lokalu do ustalonej z Apartamentem godziny, traktowane będzie jako przedłużenie  pobytu za które naliczana zostanie dodatkowa opłata w wysokości  równej cenie za dobę zgodnie z cennikiem  za daną ilość osób jak z pierwotnej rezerwacji.

4.Przedłużenie pobytu na koleją dobę należy zgłosić najpóźniej do godziny 08:00 w dniu wyjazdu. Apartament zastrzega możliwość przedłużenia pobytu i podania ceny za najem w zależności od dostępności Apartamentu w danym terminie.

V. LICZBA OSÓB

1.Gość  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  liczby  osób  nocujących  w apartamencie zgodnej z liczbą podaną  podczas rezerwacji. W razie naruszenia powyższego obowiązku Apartament ma prawo obciążyć Gościa opłatą adekwatną do liczby faktycznie  nocujących osób zgodnie z obowiązującym cennikiem.

VI. REZYGNACJA Z REZERWACJI, SKRÓCENIE POBYTU

1.W przypadku rezygnacji z rezerwacji poniżej 8 dni przed datą pobytu, dokonana opłata rezerwacyjna pozostaje bezzwrotna. W przypadku rezygnacji  od 15 dni przed data pobytu Apartament zwraca  50% wpłaconych środków na podane prze Gościa konto w terminie 7 dni roboczych. W przypadku rezygnacji Gościa  z pobytu w trakcie jego trwania lub skrócenia pobytu, Apartament nie zwraca opłaty za niewykorzystaną część pobytu.

2.Apartament ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Gościa lub jego majątku, z powodów niezależnych od Apartamentu nie będzie mogło być zagwarantowane. W takim przypadku opłata rezerwacyjna wpłacona przez Gościa podlega natychmiastowemu zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez Gościa, a przypadku gdy powyższe zdarzenie miało miejsce w trakcie pobytu, uiszczona opłata zostanie proporcjonalnie rozliczona stosownie do okresu korzystania z apartamentu.

3.Wcześniejszy, nieuzgodniony wyjazd Gościa nie wpływa na wartość  zapłaty należnej za pobyt zgodnie z warunkami rezerwacji.

VII. POBYT ZWIERZĄT

1.Apartament nie wyraża zgody na pobyt zwierząt.

2.W  przypadku  przebywania  w  apartamencie  zwierzęcia,  Gość  ponosi  pełną odpowiedzialność za wyrządzone przez nie szkody. Równowartość wyrządzonych szkód, w tym koszty ich usunięcia pokrywa Gość najpóźniej w terminie 7 dni od daty wymeldowania z Apartamentu. Ponadto za nieuzgodniony z Apartamentem pobyt zwierzęcia  Apartament zastrzega sobie  prawo do żądania zapłaty  przez Gościa kary umownej w wysokości  500 zł.

VIII. PŁATNOŚCI I CENY

1.Wszystkie ceny o których mowa w regulaminie są wyrażone w PLN

2. W  uzgodnionych z góry sytuacjach  mogą  zostać  zaakceptowane przez Apartament  płatności w innych walutach (€, £, $, ₽), poprzez dokonanie płatności bankowym przelewem zagranicznym, przy czym wszystkie dodatkowe koszty bankowe pokrywa Gość.

3.Apartament  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany ceny  apartamentu  w  wybranych  okresach,  co  nie  dotyczy rezerwacji  potwierdzonych przed dniem zmiany ceny.

4.W przypadku średniego i wysokiego sezonu, który przypada w okresie od 1 maja do 31 sierpnia, terminów  ważnych  wydarzeń  kulturalnych,  sportowych  oraz  „długich  weekendów”  Apartament ma prawo stosować specjalne warunki cenowe oraz warunki  rezerwacji i odwołania rezerwacji, które uprzednio zostaną przedstawione Klientowi do akceptacji.

IX. OBOWIĄZKI  GOŚCIA.

1.Gość,  osoby  przebywające  w  apartamencie  oraz  osoby  zaproszone  przez  Gościa zobowiązane  są  do  przestrzegania  ciszy  nocnej  w  godzinach  22:00-07:00   i przestrzegania zakazu organizowania w tym czasie imprez ani głośnych, uciążliwych spotkań. W razie uzasadnionej skargi skierowanej przez mieszkańców kamienicy, Policję oraz inne służby Apartament ma  prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zwrotu należności za najem z tytułu całego okresu rezerwacji.

2.W trakcie ciszy nocnej w apartamencie mogą przebywać tylko i wyłącznie Gość oraz osoby zgłoszone w rezerwacji.

3.Gość  zobowiązany  jest  do  utrzymywania  apartamentu  w  należytym  stanie  i  jego prawidłowego  wykorzystywania  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  również korzystania z apartamentu z poszanowaniem zasad współżycia społecznego i dobrego sąsiedztwa. W razie naruszenia  w/w zasad Apartament  ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu należności za najem z tytułu całego okresu rezerwacji.

4.Gość  zobowiązany jest do pozostawienia Apartamentu  w  stanie  niepogorszonym  w stosunku  do  stanu  istniejącego  w  dniu  zakwaterowania.  Apartament ma prawo żądania  dodatkowej opłatę w wysokości 30 zł za każdą godzinę  dodatkowego  sprzątania apartamentu,  związanego  z  zabrudzeniem przekraczającym zwykłe użytkowanie.

5.Apartament  zostaje  przekazany  Gościowi  w dniu zakwaterowania z pełnym wyposażeniem kuchni oraz innych pomieszczeń umożliwiającym funkcjonowanie jak w domu. Wszelkie uszkodzenia  lub braki jak np. niewystarczająca liczba ręczników lub inne spostrzeżenia należy zgłaszać niezwłocznie   w  dniu  zakwaterowania w Apartamencie. Brak zgłoszenia oznacza, że apartament został przekazany  Gościowi w  stanie  nieuszkodzonym,  bez  wad  wraz  ze  sprawnym  i kompletnym wyposażeniem. Apartament  zobowiązuje  się  bezzwłocznie  reagować  na zgłaszane uwagi i uzasadnione zastrzeżenia. Zostana podjęte czynności mające na celu natychmiastowe usunięcie usterek i braków. Nagła awaria jakiegokolwiek elementu w apartamencie bądź jakikolwiek brak w wyposażeniu apartamentu nie obliguje Gościa do  żądania  odszkodowania  lub  zwrotu  kosztów  z  tytułu  tejże  awarii  bądź  braku. W miarę możliwości dostępności części zamiennych wykonanie  niezbędnej  naprawy  nastąpi  podczas  nieobecności  Gościa,  a  w  jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

6.Apartament ma prawo do pobrania kaucji na poczet naprawy wyrządzonych podczas pobytu Gościa szkód lub spowodowanych zanieczyszczeń wykraczających poza zwykłe zabrudzenie na terenie Apartamentu oraz zapłaty przez Gościa określonej kwoty, po ustaleniu ostatecznej wartości szkody.

7.Gość   ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody  w apartamencie, wyposażeniu apartamentu oraz częściach wspólnych budynku, w którym znajduje się apartament, spowodowane przez Gościa lub osoby, które przebywały w apartamencie lub w budynku za wiedzą lub zgodą Gościa. W przypadku wystąpienia szkód Gość ma  obowiązek  pokryć  wszystkie  szkody  najpóźniej  w  dniu  wymeldowania  się  z apartamentu ewentualnie w terminie do 7 dni od daty otrzymania wezwania do uiszczenia należności za szkody wyrządzone w Apartamencie. Odszkodowanie może być potrącone z kaucji o ile została pobrana.

8.Gość zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu  w  okresie  jego używania przy każdorazowym jego opuszczeniu, dokładnego  zamknięcia okien i  drzwi  wejściowych w celu ochrony przed wejściem osób niepowołanych lub kradzieży.

9. Ze  względu  na  bezpieczeństwo  przeciwpożarowe  zabronione  jest  używanie  podczas pobytu w apartamencie grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niebędących na wyposażeniu apartamentu.  Nie  dotyczy  to  ładowarek  i  zasilaczy telefonów komórkowych oraz przenośnych komputerów.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Apartament nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody majątkowe lub osobiste poniesione przez Gościa lub osoby trzecie w trakcie realizacji umowy, powstałe z przyczyn za które Apartament nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2.Przedmioty pozostawione po wymeldowaniu w Apartamencie przez Gościa przechowywane są do 7 dni po wymeldowaniu z możliwością odbioru. Po upływie w/w terminu traktuje się je jako  porzucone i podlegają utylizacji.  Gość przyjmuje  do  wiadomości,  że Apartament  nie  jest  wyposażony  w  sejf. Gość  zobowiązany  jest  zatem do zabezpieczenia wnoszonych do apartamentu przedmiotów, w tym kosztowności, kwot pieniężnych przed ich  utratą lub uszkodzeniem.

3.Palenie tytoniu w apartamencie jest zakazane. Za złamanie zakazu, w szczególności za palenie tytoniu lub innych substancji  w apartamencie, Gość zapłaci karę umowną w wysokości 200,00 złotych oraz poniesie koszty ozonowania pomieszczeń Apartamentu.

4.Apartament nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności  na które nie ma wpływu, powstałe  podczas  pobytu  związane  z:  pracami  budowlanymi  lub wykończeniowymi,  jakie  mogą być  prowadzone  na  terenie  obiektu,  w  którym usytuowany jest apartament, przerwami dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), immisjami (w szczególności hałasem) z nieruchomości sąsiednich.

5. Za każde nieuzasadnione wezwanie przedstawiciela Apartamentu w trakcie pobytu Gości, w związku z zachowaniem Gościa  i osób w nim przebywających,  dokonane przez administrację, policję, użytkowników lokali sąsiednich, skutkujące koniecznością  wizyty  przedstawiciela Apartamentu  w Apartamencie, zostanie  naliczona  opłata  w  wysokości  500,00zł.

XI. INFORMACJE DODATKOWE

1.Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych  osobowych w celach związanych z rezerwacją, zgodnie z Ustawą  z  dnia  29.08.1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych.  Dane  osobowe udostępniane przez Gościa są przetwarzane przez Oficyna Form Joanna Serzycka,  na potrzeby realizacji umowy zgodnie z obowiązującym prawem polskim i ustawą o ochronie danych osobowych. Dane te nie będą przekazywane ani udostępniane osobom trzecim.